• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
ENDPOINT SECURITY
Malware Protection 17/06/2019 1.797 Lượt xem

Phòng chống Virus/Malware cho máy trạm, máy chủ

Deep Defender 17/06/2019 2.040 Lượt xem

Giải pháp chuyên dụng phòng chống Rootkit.

Application Whitelising 17/06/2019 1.997 Lượt xem

Host Firewall 17/06/2019 1.843 Lượt xem

Giải pháp tưởng lửa và phòng chống tấn công xâm nhập cho máy chủ/máy trạm (Software)

Device Control 17/06/2019 1.596 Lượt xem

Kiểm soát (ngăn chặn/giám sát/cho phép) việc kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi trên máy trạm (USB, Wifi card, Bluetooth, CD/DVD,…)

Email Protection 17/06/2019 1.661 Lượt xem

Endpoint Web Protection 17/06/2019 1.606 Lượt xem

Host Intrusion Prevention 17/06/2019 1.365 Lượt xem

Giải pháp tưởng lửa và phòng chống tấn công xâm nhập cho máy chủ/máy trạm (Software)

Mobile Device Management 17/06/2019 1.643 Lượt xem