• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
ENDPOINT SECURITY
Malware Protection 17/06/2019 1.649 Lượt xem

Phòng chống Virus/Malware cho máy trạm, máy chủ

Deep Defender 17/06/2019 1.905 Lượt xem

Giải pháp chuyên dụng phòng chống Rootkit.

Application Whitelising 17/06/2019 1.842 Lượt xem

Host Firewall 17/06/2019 1.687 Lượt xem

Giải pháp tưởng lửa và phòng chống tấn công xâm nhập cho máy chủ/máy trạm (Software)

Device Control 17/06/2019 1.445 Lượt xem

Kiểm soát (ngăn chặn/giám sát/cho phép) việc kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi trên máy trạm (USB, Wifi card, Bluetooth, CD/DVD,…)

Email Protection 17/06/2019 1.484 Lượt xem

Endpoint Web Protection 17/06/2019 1.438 Lượt xem

Host Intrusion Prevention 17/06/2019 1.239 Lượt xem

Giải pháp tưởng lửa và phòng chống tấn công xâm nhập cho máy chủ/máy trạm (Software)

Mobile Device Management 17/06/2019 1.460 Lượt xem