• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Đánh giá an toàn thông tin (Penatration Testing)
Dịch vụ đánh giá an toàn thông tin 17/06/2019 4.733 Lượt xem

Penatration Testing là phương pháp đánh giá an toàn của hệ thống máy tính và mạng bằng cách mô phỏng tin tặc có tay nghề cao tấn công vào hệ thống để tìm ra các lỗi đang tồn tại trên các ứng dụng hoặc máy chủ nhằm hạn chế các cuộc tấn công.