• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
Kiểm tra, đánh giá điểm yếu trong mã nguồn
Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mã nguồn của ứng dụng 21/09/2021 613 Lượt xem

Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mã nguồn của ứng dụng, các chuyên gia sẽ thực hiện dịch ngược mã nguồn của ứng dụng và thực hiện điều tra luồng dữ liệu, xác định các chức năng, cách thức ứng dụng xử lý dữ liệu, các hàm, các thuật toán được sử dụng nhằm xác định các nguy cơ, lỗ hổng tồn tại trên mã nguồn của ứng dụng.