• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
SECURITY MANAGEMENT
Security Management (SIEM) 17/06/2019 2.077 Lượt xem

Giám sát an ninh mạng tập trung (Security information & Event Management – SIEM)

Privileged Password Mgmt 17/06/2019 1.485 Lượt xem

Privileged Access Mgmt 17/06/2019 1.640 Lượt xem

Giám sát và kiểm soát các truy cập/thao tác của những người dùng đặc quyền (root, administrator) trong hệ thống. Lưu log và video làm bằng chứng các truy cập này.

Risk Management 17/06/2019 1.598 Lượt xem

Incient, Response & Forensic 17/06/2019 1.476 Lượt xem

Tích hợp với SIEM xây dựng hệ thống SOC đầy đủ: Điều tra và Response lại các security incident liên quan đến máy trạm/máy chủ trong hệ thống: Phát hiện tấn công, các máy trạm bị thỏa hiệp, snapshot trạng thái của máy trạm, phân tích/điều tra trên snapshot, kill các tiến trình khởi tạo bởi attacker, …