Quản lý truy cập và tài khoản đặc quyền (CA PAM)

  • Giám sát và kiểm soát các truy cập/thao tác của những người dùng đặc quyền (root, administrator) trong hệ thống. Lưu log và video làm bằng chứng các truy cập này.
  • Quản lý mật khẩu tập trung đảm bảo tính tuân thủ/bảo mật cho các mật khẩu của các tài khoản đặc quyền.