Incident Forensic, Investigate & Response

  • Tích hợp với SIEM xây dựng hệ thống SOC đầy đủ: Điều tra và Response lại các security incident liên quan đến máy trạm/máy chủ trong hệ thống: Phát hiện tấn công, các máy trạm bị thỏa hiệp, snapshot trạng thái của máy trạm, phân tích/điều tra trên snapshot, kill các tiến trình khởi tạo bởi attacker, …