• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
INFOMATION SECURITY
Total Data Protection 17/06/2019 1.488 Lượt xem

là giải pháp tổng thể bao gồm tất cả các giải pháp thành phần bên trên.

Data Classification 17/06/2019 2.185 Lượt xem

Phân loại dữ liệu (office file, desktop file, email, …) theo mức độ quan trọng, phòng ban (hoặc các tiêu chí tổ chức định nghĩa) và gán nhãn vào header/footer, metadata, … đảm bảo dữ liệu khi tạo ra sẽ được phân loại 1 cách rõ ràng.

Data Encryption 17/06/2019 1.831 Lượt xem

Mã hóa và kiểm soát truy cập dữ liệu (toàn bộ ổ cứng, folder, file, USB).

Data Loss Prevention 17/06/2019 2.076 Lượt xem

Phòng chống các hành vi truyền gửi dữ liệu quan trọng vô tình/cố tình của người dùng ra bên ngoài tổ chức (qua kênh web, mail, Instant message, FTP, in ấn, USB,…).

Device Control 17/06/2019 1 Lượt xem

Kiểm soát (ngăn chặn/giám sát/cho phép) việc kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi trên máy trạm (USB, Wifi card, Bluetooth, CD/DVD, …)