Mã hóa và kiểm soát truy cập dữ liệu (toàn bộ ổ cứng, folder, file, USB).