Phòng chống các hành vi truyền gửi dữ liệu quan trọng vô tình/cố tình của người dùng ra bên ngoài tổ chức (qua kênh web, mail, Instant message, FTP, in ấn, USB,…).