• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English

ForcePoint™ với nền tảng sản phẩm được xây dựng dựa trên các sản phẩm cốt lõi trước đây của Websense bao gồm TRITON AP-Web, TRITON AP-Email và TRITON AP-Data kết hợp với các sản phẩm của Raytheon Cyber như Sureview Insider Threat, Sureview Protection và Sureview Analytics từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng đứng thứ 4 tại Hoa Kỳ – Raytheon. Đồng thời, ForcePoint™ cũng đã mua lại giải pháp tường lửa thế hệ mới Stonesoft từ Intel Security (McAfee).