là giải pháp tổng thể bao gồm tất cả các giải pháp thành phần bên trên.