CyberArk lần thứ ba liên tiếp được bình chọn ở vị trí dẫn đầu trong thị trường giải pháp PAM - Privileged Access Management, theo báo cáo của Gartner.
 
Chi tiết báo cáo:
https://www.cyberark.com/resources/stream-embed-for-home-new/2021-gartner-magic-quadrant-for-privileged-access-management