Quản lý an toàn thông tin trong một doanh nghiệp tỷ đô la đang đặt ra nhiều thách thức.

Hãy cùng xem một công ty thuộc S&P 500 quản lý an ninh mạng như thế nào?


Chúng ta sẽ được ông Scott Theriault, Giám đốc toàn cầu, Bảo mật ngoại vi mạng của Tập đoàn NCR chia sẻ kinh nghiệm thực tế về quản lý bảo mật trong một tổ chức toàn cầu.

Link: https://open.spotify.com/episode/6VEvg8k3u2No8eH4Ek8oVW?utm_campaign=Oktopost-Corporate+Culture&utm_content=Oktopost-linkedin&utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_term=