Trend Micro, với giải pháp Trend Micro Apex One, tiếp tục được Gartner định vị là Người dẫn đầu (Leader) trong bảng đánh giá Magic Quadrant 2021 - Thị phần các giải pháp bảo vệ cho Endpoint. Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí cụ thể đã phân tích mức độ hoàn thiện tổng thể của các công ty cả về tầm nhìn và khả năng thực hiện.


https://newsroom.trendmicro.com/2021-05-06-Trend-Micro-Placed-in-2021-Magic-Quadrant-for-Endpoint-Protection-Platforms