Là giải pháp Web Security Proxy – kiểm soát người dùng truy cập Internet (Web), lọc Virus/URL/content/SSL Decryption, Application Control, DLP… tại gateway.