Bộ công cụ (thiết bị) chuyên dụng phục vụ phân tích các mã độc nâng cao, phát hiện và định danh các tấn công nâng cao có chủ đích (Advanced Persistent Threats – APT), zero-day attack & bots bao gồm: Thu thập mã độc, dò quét Virus/malware dựa trên mẫu/hành vi, phân tích tĩnh và phân tích động, decode/unpack/de-assembly code để định danh các hành vi bất thường/nguy hiểm của các chương trình có chủ đích.