Giải pháp thiết bị chuyên dụng bảo vệ hệ thống từ tất cả các lỗ hổng thường gặp gồm các lỗ hổng được xác định bởi OWASP và WASC, bao gồm SQLi, XSS, XXE cũng như HTTP Request Splitting và tấn công Clickjacking,… đến các tấn công tự động, liên tục như brute-force nhằm ăn cắp password, botnet, DdoS tầng ứng dụng, ăn cắp thông tin… và các tấn công zero-day bằng cách sử dụng công nghệ tự học, giải pháp tạo ra mô hình hoạt động bình thường của ứng dụng và hệ thống, từ đó phát hiện các dấu hiệu, hành vi bất thường để ngăn chặn tấn công zero-day. Theo đánh giá của Gartner WAF 2016 thì sản phẩm WAF của hãng PT được đánh giá rất cao về tầm nhìn công nghệ.