Kiểm soát việc cài đặt, chạy (kể các các chương trình portable) trên máy trạm/máy chủ.