Bộ giải pháp rà quét, đánh giá an ninh bảo mật và kiểm thử bảo mật chuyên dụng của Rapid7 bao gồm:

  • Nexpose Vulnerability Manager: Rà quét, định danh và cung cấp quy trình quản lý lỗ hổng bảo mật cho hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: Các thiết bị mạng, hạ tầng OS, hạ tầng Service, các ứng dụng Enterprise, các giải pháp an ninh bảo mật.
  • Metasploit Pro: Công cụ Pentest – thực hiện khai thác lỗ hổng, kiểm thử mức độ an ninh của  hệ thống.
  • AppSpider: Rà quét, đánh giá an ninh chuyên dụng cho hệ thống ứng dụng Web (Web Application).